Nye kampformer fra sesongen 2022/2023


Kommende sesong innføres 3 mot 3 for alle årsklasser JU11/U11 og yngre.

Dette vedtok NIHFs forbyndsstyre mandag 23. mai. Styret vedtok også at seriene skal administreres av regionene.

NIHF sendte i mars ut et forslag om endring i kampformene for årsklassene JU11/U11 og yngre. Forslaget til endring gikk ut på at kampformatet endres fra 5v5 på hel/halv bane til 3v3 på hhv. 1/6 (U9/JU9 og yngre) og 1/4 (U10/U11/JU11) banestørrelse. Se bilde under.

Både klubber, regioner og utvalg fikk tre ukers høringsfrist for å komme med uttalelser/innspill på forslaget. Alle høringsuttalelser er vurdert, og noen justeringer har med bakgrunn i dette blitt gjort.   

NIHF opprettholder muligheten for å teste ut 3 mot 3-spill som pilot for U12, U13/JU13.Veileder 3 mot 3-spill

Under følger vedtatt og oppdatert reglementet gjeldende U11/JU11 og yngre. Dette vil bli lagt inn i Kampreglementet:

§ 5-5 Spesielle bestemmelser for U10 og U11/JU11, (se også § 7-4.3)

1. Kampene spilles i turneringsform. Lagene tilbys 5-7 kampdager pr sesong, der minimum 2 timer må avsettes per serierunde. Klubbene må avsette følgende tid til seriespill per årsklasse, ut ifra hvor mange lag de har påmeldt; 

  • 1-2 lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 4 timer avsatt til serierunder 
  • 3-4 lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 6 timer avsatt til serierunder 
  • 5-6 lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 8 timer avsatt til serierunder 
  • 7+ lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 10 timer avsatt til serierunder 

Spillesteder og datoer fastsettes av hver enkelt region. 

2. Anbefalt spillestart ca. 1. november. 

3. En klubb kan stille med flere lag i seriene. Hvert lag skal bestå av minimum 7 spillere (2×3 spillere samt målvakt). Normtabell for påmelding av lag er minimum 7 spillere pr påmeldte lag.  

4. Alle kamper i U10, U11/JU11 skal spilles 3 vs 3 på tvers, der en bane er 1/4 av den totale isflata. Totalt 3 baner på én isflate som deles inn med bane-delere, vant, tau, e.l. Se NIHF sin veileder for nye kampformer for detaljert informasjon og illustrasjoner. 

5. Det skal benyttes stort mål.  

6. Det benyttes 1 tidtager til alle kampene som spilles samtidig (3 kamper), med felles avblåsninger for spillerbytte. Spilletiden er 15 min brutto/løpende i alle kamper. I hver kamp skal det være en dommer. Se NIHF sin veileder for nye kampformer for detaljert informasjon. 

Det er ikke krav til innsending av matchprotokoll fra kampen.  

7. Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt». Utespillere byttes ved avblåsning på fastsatt tid for spillerbytte Målvakten berøres ikke av spillerbyttene. Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to påfølgende bytter etter hverandre, med mindre skader oppstår. 

8. Byttene foregår ved faste avblåsninger pr 60 sek. Spillerbytte gjøres gjennom hybrid-bytt. Ved signal blir pucken liggende, mens spillerne på isen beveger seg mot egen byttesone. Samtlige spillere utpå banen fra eget lag må være enten over eller inntil vant/tau ved egen byttesone før nye spillere kan gå utpå banen. Ved byttesone menes området i nærheten av der eget lags innbyttere og trener oppholder seg. Målvakten berøres ikke av spillerbyttet. 

9. Dropp og oppstart av spill reguleres iht. NIHFs kampveileder for 3 mot 3-spill.. Ved forseelse anvendes “jaktestraffe”, se NIHFs kampveileder for ytterligere informasjon. 

10. Alle spillere som deltar i seriespill skal være registrert i klubbens spillerregister. 

11. Cuper kan kun arrangeres likt som gjeldene serieformat.  

12. Spillere fra yngre klasser som har spilleberettigelse i denne klassen, kan fritt veksle mellom klassene, under samme forutsetning om etterlevelse av barneidrettsbestemmelsene. 

13. En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke benytte de samme spillerne på begge lag med mindre sykdom/skader oppstår i en turnering. Gjelder pr. serieturnering.  

14. For turnering/serie gjelder: 

a. Alle lag skal så langt det går spille like mange kamper. 

b. Alle skal ha lik premiering, hhv. lag og enkeltspillere. 

c. Resultatene i kampene skal ikke danne grunnlag for rangering av lagene i form av tabell, kvalifisering for videre spill eller på noen annen måte.  

15. For øvrig henvises det til NIHF sin kampveileder for 3 mot 3-spill.  

§ 5-6 Spesielle bestemmelser for U7, U8 og U9/JU9 

1. Kampene spilles i turneringsform. Lagene tilbys 4-6 kampdager pr sesong, der minimum 2 timer må avsettes per serierunde. Klubbene må avsette følgende tid til seriespill per årsklasse, ut ifra hvor mange lag de har påmeldt; 

  • 1-2 lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 4 timer avsatt til serierunder 
  • 3-4 lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 6 timer avsatt til serierunder 
  • 5-6 lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 8 timer avsatt til serierunder 
  • 7+ lag påmeldt i en årsklasse: Minimum 10 timer avsatt til serierunder 

Spillesteder og datoer fastsettes av hver enkelt region.

2. Anbefalt spillestart ca. 1. november. 

3. En klubb kan stille med flere lag i seriene. Hvert lag skal bestå av minimum 7 spillere (2×3 spillere samt målvakt). Normtabell for påmelding av lag er minimum 7 spillere pr påmeldte lag.  

4. Alle kamper i U7, U8 og U9/JU9 skal spilles 3 vs 3 på 1/6 av den totale isflata ved at yttersonene deles inn i to baner. Totalt 4 baner på én isflate som deles inn med bane-delere, vant, tau, e.l. Se NIHF sin veileder for 3 mot 3-spill for detaljert informasjon og illustrasjoner. 

5. Det skal benyttes mellomstort mål ved bruk av målvakt, dersom mellomstort mål ikke kan oppdrives, gis det anledning til å benytte stort mål. Ved spill uten målvakt anvendes lite mål. NIHF anbefaler at det benyttes målvakt. Det skal benyttes sorte pucker. 

6. Det benyttes 1 tidtager til alle kampene som spilles samtidig (4 kamper), med felles avblåsninger for spillerbytte. Spilletiden er 15 min netto/effektiv i alle kamper. I hver kamp skal det være en dommer. Se NIHF sin veileder for nye kampformer for detaljert informasjon. 

Det er ikke krav til innsending av matchprotokoll fra kampen. kampveileder for 3 mot 3-spill.  

7. Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt». Utespillere byttes ved avblåsning på fastsatt tid for spillerbytte. Målvakten berøres ikke av spillerbyttene. Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to påfølgende bytter etter hverandre, med mindre skader oppstår 

Byttene foregår ved faste avblåsninger pr 90 sekunder. Ved spillerbytte stoppes klokka og man starter igjen ved dropp. Målvakten berøres ikke av spillerbytte»  

8. Dropp og oppstart av spill reguleres iht. NIHFs kampveileder for nye kampformer. Ved forseelse anvendes “jaktestraffe”, se NIHFs kampveileder for ytterligere informasjon. 

9. Alle spillere som deltar i seriespill skal være registrert i klubbens spillerregister. 

10. Cuper kan kun arrangeres likt som gjeldene serieformat.  

11. Spillere fra yngre klasser som har spilleberettigelse i denne klassen, kan fritt veksle mellom klassene, under samme forutsetning om etterlevelse av barneidrettsbestemmelsene. 

12. En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke benytte de samme spillerne på begge lag med mindre sykdom/skader oppstår i en turnering. 

13. For turnering/serie gjelder: 

a) Alle lag skal så langt det går spille like mange kamper. 

b) Alle skal ha lik premiering, hhv. lag og enkeltspillere. 

c) Resultatene i kampene skal ikke danne grunnlag for rangering av lagene i form av tabell, kvalifisering for videre spill eller på noen annen måte. 

14. For øvrig henvises det til NIHF sin kampveileder for 3 mot 3-spill.