Oslo Ishockey-krets blir en del av Region Viken Øst


I lang tid har det pågått en prosess i NIHF hvor nivå 2 (kretser og regioner) har blitt vurdert og diskutert. Både oppgaver, ressurser og geografisk inndeling har vært tema underveis. Ved flere møter med kretsene/region har problemstillingen blitt diskutert.

Styret i NIHF har i møte 25. februar 2019 fattet følgende vedtak:

 1. Kretsene endrer navn til regioner.
 2. Det etableres 6 regioner:
  a. Nord (Finnmark, Troms, Nordland)
  b. Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal)
  c. Sørvest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
  d. Viken vest (Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum)
  e. Innlandet (Hedmark, Oppland, Akershus nord)
  f. Viken øst (Oslo, Østfold, Akershus sør/øst)
 3. Det gjennomføres en prosess som inntatt i saksfremlegg.

Sammenslåingen gjelder fra 1. august 2019.

Tentativ fremdriftsplan
Innen 20. mars skal følgende kretser oppnevne to representanter hver til interimsstyre: Hordaland, Rogaland, BTV, Østfold, Oslo, Hed/Opp. Akershus må stille med to representanter til tre ulike regioner.

Innen 15. april avholdes første møte i ny region der det etableres et interimsstyre. NIHF bli med i interimsstyrene og tar initiativ til møtet.

Tidsplan for prosess i hver enkelt region skal være klar innen 1. mai

Innen utgangen av mai skal kretsene avholde sine Ting (som ordinære Ting), men innholdet kan bli påvirket av prosessen.

Prosessen videre vil være ulik for hver region, og det må sannsynligvis avholdes ekstraordinære kretsting i flere kretser i løpet av høsten 2019/vinter 2020.

OIHK har underveis i prosessen jobbet for å forbli egen Region men har ikke nådd frem med dette.

På OIHK styremøtet 14.3.2019 ble det enstemmig valgt to representanter til Interimstyret. De har begge lang fartstid i både Oslohockeyen og OIHK styret. Vi er sikre på at disse to vil sikre Osloklubbenes interesser i den kommende prosessen.

OIHK har meld tilbake til NIHF at vi mener navnet på ny region er misvisende, og har foreslått Region Oslo Viken Øst

Ved spørsmål, ta kontakt med Kretsleder eller Generalsekretær – kontaktinfo finner du her